site loader
site loader
دفاع از حقوق زنان

 با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود٬و از انجائیکه توجه به حقوق زنان تعادل هر جامعه ای را در بر خواهد داشت. کمیته زنان کانون حقوق بشریک کمیته تخصصی در جهت افشا هر نوع […]

More